บริการวิเคราะห์ข้อมูล

(price under consultation)

  • PREDICTIVE MODELING​​ (นำเทคนิคของ Data Mining, Stat, Modeling, Machine Learning และ AI มาช่วยในการคาดเดา จากการนำข้อมูลย้อนหลังมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง นำมาใช้เพื่อการอธิบายความเสี่ยง และ โอกาสที่จะเกิดในอนาคต)

  • TEXT MINING​​ (การ Changed "text" to "Information & Knowledge" ใน Data Analytics คือการเปลี่ยน Unstructured data to structured data)

  • MACHINE LEARNING ​​​​(การสอนให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยการใช้ 'ข้อมูล')

  • DATA ANALYTICS (การนำฐานข้อมูลมาวิเคราะห์ในเชิงลึกเพื่อธุรกิจจะสามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้อย่าง Real Time)

  • INTERNET OF THINGS (คลังข้อมูลส่วนกลางทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล IoT Sensors เพื่อรวบรวมเป็นถังข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และนำมาประมวล วิเคราะห์ข้อมูลในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต (Predictive) ของในแต่ละธุรกิจได้อย่างตรงจุด)

ประหยัดเวลา

คลังข้อมูลส่วนกลาง

ประสบการ์ด้าน Internet of Things โดยตรง

รองรับบริการติดต่อสื่อสารหลากหลายรูปแบบ

© 2020 MOD - Mind Over Data & YoumanMOD

  • LinkedIn Social Icon
  • Grey Twitter Icon
  • Grey Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon